Bieg dla Persony

Dnia 21 czerwca 2015 roku, w godz. 13,00- 16,00 w Parku Miejskim w Legnicy odbędzie się I Bieg Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "Persona"


Zbieramy na: rehabilitację, terapię, dożywianie i transport dla naszych podopiecznych.

 


To nie Bieg o zaszczyty

i nie o owacje.

Biegniesz dla Persony

i masz satysfakcję.


 


 

REGULAMIN

I BIEGU  CHARYTATYWNEGO

NA RZECZ STOWARZYSZENIA „PERSONA”

LEGNICA – 21.06.2015

 

 

I.CEL
1. Akcja mająca na celu zebranie środków na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA

 

II. ORGANIZATOR:
1.Stowarzyszenie PERSONA

 

III. TERMIN i MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się – 21 czerwca 2015 roku.

2. Bieg odbywa się pomiędzy godz.13.00 a 16.00
3. Miejsce startu i mety: okolice kawiarni „VINCERO” w Parku Miejskim.

 

IV. TRASA, DYSTANS,

1.Trasa prowadzi aleją Orła Białego- trasa spacerowa dla pieszych
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 1000 m.
3. Chętni mogą powielać dystans kilka razy – ponieważ SPONSOR płaci na konto Stowarzyszenia za każdy przebiegnięty kilometr.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być wszystkie chętne osoby pełnoletnie - które zgłoszą się do Biura Organizatora przed planowanym wejściem na trasę biegu. 
2 .Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych.
3. Startujący mogą dobrowolnie wykupić NUMER STARTOWY – w cenie od 5 złotych.

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Opłaty startowej nie pobiera się.

2. Osoby zgłaszające się do Biura - mogą dokonać dobrowolnego przekazania środków gotówkowych do specjalnej kasetki, nadzorowanej przez Stowarzyszenie PERSONA.

3. Wpłaty bezgotówkowe można dokonywać na:

nr rachunku: 75 8649 0005 2001 0019 7612 0001 z dopiskiem- „na cele statutowe Stowarzyszenia Persona”

 

 

VII. KLASYFIKACJE ,
1. Klasyfikacji nie prowadzi się.

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO  UCZESTNIKÓW BIEGU
1.Bieg odbędzie się po trasie, wiodącej aleją Orła Białego- trasą dla pieszych zaznaczoną taśmą.

2.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.

3.Biegający winni stosować się do poleceń służby porządkowej.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób na trasie biegu.
5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością na imprezie –

I  BIEG  CHARYTATYWNY NA RZECZ STOWARZYSZENIA „PERSONA”  - LEGNICA – 21.06.2015

– w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Zabrania się w obrębie biegu prowadzenia działalności handlowej oraz reklamowej nie uzgodnionej  z Organizatorem.

3. W czasie biegu przewidziano występ zespołu muzycznego, tanecznego, itp.

4.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Persona”

 

/