Realizowane zadania

Realizowane działania

Działalność Stowarzyszenia adresowana jest do dzieci, młodzieży ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodzin i innych osób zajmujących się pracą z ww. środowiskiem.
Stowarzyszenie z dniem 1 czerwca 2001 roku przejęło od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy zadanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych  oraz wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ domu B i C.
Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest organizowanie opieki, wieloprofilowej terapii i rehabilitacji ruchowej dla 36 podopiecznych  od 3 roku życia. Działania te obejmują pomoc  medyczną, rehabilitacyjną i psychologiczną,. W oparciu o powyższe tworzone są indywidualne programy wspierająco - aktywizujące dla każdego podopiecznego Domu, których realizacja ma na celu usprawnianie sfer rozwojowych.